2016, ekstraordinær generalforsamling

                                         Ekstraordinær gen.forsamling

                                         i Lejbølle Hjortebane 18/ 2016.

 

Tilstede             :     11 mand fra Tranekær-Tullebølle, Midtlangeland, Nordlangeland, Magleby og Thurø JF.

Pkt. 1                  :     Eigil Rasmussen valgt som dirigent. Konstaterer lovlig indkaldt gen.forsamling.

Pkt. 2                  :     Kim Wilsdahl valgt som referent.

Pkt. 3                  :     Ændringsforslag til vedtægter fremsat på ordinære generalforsamling 2016 blev  sat til ekstraordinær   afstemning grundet manglende enstemmig vedtagelse – se dette referat. Til denne ekstraordinære afstemning kræves 2/3 flertal for at et forslag kan blive vedtaget. De genfremsatte forslag blev fremsat enkeltvis og kan ses  herunder:

  • 3: Som medlemmer af foreningen optages jagtforeninger, samt kompetente personer godkendt af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Disse personer skal som minimum være medlem af Danmarks Jægerforbund.                                                                                                                                                      (vedtaget, 1 blank)
  • 4: Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen.                                                                                                                                                                                                                                       (vedtaget af alle)
  • 5: Ændringsforslag bortfaldet.                                                                    (vedtaget af alle)
  • 6 a og b: Bestyrelsesmedlemmer  vælges af generalforsamling blandt foreningens medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.                                                                                    Suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamling blandt foreningens medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                       (vedtaget af alle)
  • 7 1. afsnit (tilføjelse): Herudover har alle individuelle medlemmer godkendt af generalforsamlingen 1 stemme og samme rettigheder som medlemsforeningerne.                                                                                                                                       (vedtaget af alle)
  • 7 3. afsnit: Alene forannævnte repræsentanter fra medlemsforeningerne samt individuelle medlemmer godkendt af generalforsamlingen har adgangs- og stemmeret på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer af de tilsluttede medlemsforeninger, samt de af generalforsamlingen godkendte individuelle medlemmer. Bestyrelsen kan invitere gæster, som har taleret på generalforsamlingen.                                                                                       (vedtaget af alle)
  • 8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.                                                    (vedtaget af alle)

Alle vedtægtsændringer blev således vedtaget og indskrives i vedtægter for Lejbølle Hjortebane.

 

Kim Wilsdahl, referent