Generalforsamling 2012

Generalforsamling den 25/2 2012 kl. 10.00

Til stede             :    Mljf. 2, Magleby 1, Nordlangeland 2, Tr-Tullebølle 2, Sydfyn 4, Tåsinge 2, Thurø 1, Gudbjerg 3. (Fraværende men betalt: Marstal, Rise, Veflinge-Vigerslev og Hjulby-Aunslev-Vindinge).  Desuden bestyrelsen undt. Ove-Leif-Finn Elian og vore supleanter.

Pkt. 1                  :    Knud Holm valgt til dirigent. Konstaterer lovlig indkaldelse.

Pkt.2                   :    Kim Wilsdahl valgt til referent.

Pkt.3                   :    Formandens beretning enstemmigt vedtaget. (Vedhæftet nederst).

Pkt.4                   :    Kaj gennemgik årsregnskabet  med et positivt resultat på kr. 99.000. Regnskabet har som noget nyt vedhæftet små notater vedr. specielle forhold. Regnskab enstemmigt vedtaget. (Vedhæftet underneden)

Pkt. 5                  :    Kontingent som vedtaget fortsat 1 kr. pr. medlem.

Pkt.6                   :    Ingen.

Pkt.7                   :   a)  Alle genvalgt.

b)  Finn Elian foreslås ikke opstillet pga. fravær. John Larsen, Trehøje, valgt til suppl..  Poul Mortensen genvalgt.

c)  Bent Strandmark genvalgt.

Pkt.8                   :    Dennis, Mljf. Arbejder på at afholde DJ-kursus i betyrelsesarbejde. Alle interesserede er meget velkomne til at deltage.

Knud Holm takker for at skydebanen altid er dejlig at komme på. Bare i orden.

Knud Holm foreslår udlodning af indskudsbeviser. Klaus Lauritsen mener det ville være dårlig forretning. Bestyrelsen har udarbejdet forslag til skrivelse vedr. eftergivelse af indskud, men har tøvet med udsendelse, da det evt. ville udløse krav om udbetalinger hvilket kasserer gerne ville vente med til kontoen i jan-marts var bedre konsolideret. Bestyrelsen har det in mente. Bestyrelse arbejder på at få renten nedsat så vi kan øge afdraget på vor gæld.

Har netop afholdt riffelinstruktørkursus. Indtægt herfra betalt for vore 3 deltagere.

Generalforsamling erklæret for afsluttet med applaus.                          Kim Wilsdahl, referent.


Formandens beretning for 2011.

Som det fremgår af regnskabet, har det igen været et godt år for skydebanen.

Der er også en del udgifter til reparationer, men det er jo en selvfølge, når der skydes så meget på baneanlægget.

Tag og lægter på indskydningsbanen er blevet udskiftet, det var mest for ikke at få nærgående spørgsmål fra politiet ved godkendelse af banen på grund af hullerne i taget.

Og efterfølgende vil vi gerne have skytterne til at meddele skydelederen, om riflen er grov indskudt, ellers tager vi over og det sker som regel ved at skytten skal skyde på hjorten når den står fremme.

Jeg fortalte sidste år om et nyt materiale til indskydningsskiverne, det har vi købt, og det svarede til forventningerne og så er det til at betale.

Levering af ammunition var en overgang et stort problem, da vi selv skulle hente den hos Korsholm, vi må kun køre med 50 kg og efter loven skal chaufføren have riffeltilladelse til samtlige kaliber ammunition, han kører med. Det transportproblem er blevet løst nu. Den bliver sendt med fragtmand uden afsender eller modtager på pakken og fragten er 400 kr.

Og så har vi igen haft vandskade, det vand der kommer fra markerne nord for skydebanen skal under vores bane og videre ad de åbne render på flugtskydningsbanen og kan det ikke det, så stemmer det op på Hjortebanen. Forsikringen betalte 12.000 kr. hvoraf vi betalte 3.000 kr. i selvrisiko.

Først på året fik vi boret hul i den nordlige vold til et rør som blev tilsluttet en pumpe i en brønd ved bukkeskiverne, og det har elimineret risikoen for skade på bukkeanlægget.

Vores mand til græsslåning sagde op sidste år, han sagde der var for ujævnt, så bestyrelsen drøfter nu, hvordan der fremover skal slås græs, om vi selv skal købe maskine til græsslåning.

Der har i foråret været nogle møder omkring opstilling af den 4. vindmølle, men kommunen er ikke indstillet på, at der skal gives tilladelse til mere end de tre, der er.

Den 6. august havde vi bjørneprøve igen, det var ikke den store deltagelse, men dem, der skal have den prøve, har så muligheden. Der bliver efter sigende flere områder i Sverige med bjørne, så den bjørneprøve vil nok blive mere aktuel fremover.

Det samme med elgprøver, der har vi haft to dage, netop for at få skytterne til at komme de dage, så presset kan tages af vores indskydningsdage.

Ved at læse et referat fra Jægerforbundets riffeludvalgsmøde den 16. september sidste år, blev jeg klar over, at nu vil de også afholde elgprøver som riffelkoordinatoren skal forestå. Det er ganske uforståeligt, at Jægerforbundet vil konkurere med de hjortebaner, der har elgprøver. Da forbundet ikke råder over elgbaner, forstår jeg ikke rigtigt meningen med det forslag, men det var formanden for udvalget, som fremkom med forslaget, og han er ikke længere iblandt os.

Kaj og jeg har haft møde med vores erhvervsrådgiver fra Nordea her på banen både for at fremvise og få en snak om banens fremtid. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor Kaj fik drøftet ting omkring regnskabsføringen som er korrekt, dog skal der tilføres uddybende noter, det vil han måske komme ind på. Værdien af anlægget skal løbende vurderes, derfor er det stadigt et ønske, at Tranekær-Tullebølle Jagtforening vil afhænde jorden til os, det kan kun gavne os.

Vi har haft et par bestyrelsesmøder, møder omkring vindmøller og så der været et par arbejdsdage som vi også bruger til at tale om det, der sker og skal ske på Hjortebanen.

Jeg tror, at Kim – vores webmaster – gerne vil have beretninger og billeder om Jeres oplevelser fra jagt eller andet relevant til vores hjemmeside, noget som vi alle kan have glæde af.

Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og mange gode timer sammen.

 

                Årsregnskab, Lejbølle Hjortebane 2011

2011           2010

R E S U L T A T O P G Ø R E L S E                          

 

OMSÆTNING                                                                                                  

Timeudlejning af bane                                                                       172.250           158.775

Serieskydninger,skydekort                                                                 54.910             38.440

Serieskydning Buk,skydekort                                                            31.200             51.430

Udlejning i alt                                                                                     258.360           248.645

 

Catering salg                                                                                           56.828             53.711

Salg af tom emballage                                             Note 1                         0               4.139

Catering i alt                                                                                         56.828             57.850

 

Salg af ammunition                                                                               216.580           189.085

Salg af tomme hylstre                                                                            15.976             12.840

Ammunition i alt                                                                                232.556           201.925

 

Kontingenter og indskud                                                                         2.903               1.584

Diverse indtægter                                                                                     36.342             18.617

Andre indtægter i alt                                                                           39.245             20.201

Omsætning i alt                                                                                   586.989           528.621

 

VARIABLE OMKOSTNINGER                                                                          

VAREFORBRUG

Vareforbrug Catering                                                                              40.695             39.423

Vareforbrug ammunition                                                                    164.255           126.624

Ejendomsudgifter                                                                                       7.321                1.786

Areal Leje                                                                                                     10.314               10.063

Vedligeholdelse på bygninger                                                                 -125               14.940

Anden Vedligeholdelse                                                                           16.057                 8.414

Vedligeholdelse på skiver                                                                       37.893             22.957

IT til hele Hjortebanen                                                                             22.369             27.408

El til hele Hjortebanen                                                                              10.550              7.480

Kontorhold                                                                                                       3.536              4.843

Forsikringer                                                                                                     8.477               5.460

Annoncer og markedsføring                                                                            41                      0

Kørsel                                                                                                               27.850            27.200

Møder og generalforsamling                                                                     1.899               1.588

Div. småanskaffelser                                                                                     4.848             10.516

Diverse udgifter                                                                                            26.594                9.323

Kassedifferencer                                                     Note 2                          1.157                     -33

Lagerændring 2010 – Diverse                                                                     1.957               -2.827

Lagerændring 2010 – Catering                                                                 -1.499                 7.595

Lagerændring 2010 – Patroner                                                               -10.787              12.955

Vareforbrug i alt                                                                                      373.408           335.721

 

DÆKNINGSBIDRAG I                                                                                  213.580           192.900

 

RENTEINDTÆGTER MV.                                                                                 

Bankrenter                                                                                                            114                  101

Renteindtægter diverse                                                                                        0                       0

Renteindtægter i alt                                                                                           114                  101

 

RENTEUDGIFTER MV.                                                                                     

Bankrenter                                                                                                 114.629           113.692

Leverandører mv.                                                                                                  0                        0

Renteudgifter i alt                                                                                    114.629           113.692

 

Resultat                                                                                                      99.066             79.309

                                                                                                                        

 

S T A T U S                                                                            

 

AKTIVER                                                                                                         

 

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Inventar, bygninger, maskiner m.v.)

Driftmiddelsaldo primo                                             Note 3               1.872.312        1.872.312

Anlægsaktiver i alt                                                                               1.872.312        1.872.312

 

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdning – diverse                                                                                   870               2.827

Varebeholdning – Catering                                                                             2.715               1.215

Varebeholdning – Ammunition                                                                   42.875             32.088

Varebeholdning i alt                                                                                   46.460             36.130

 

Tilgodehavender

Debitorer, ubetalte fakturaer                                                                              681                      0

Efterposteringer                                                                                                            0                      0

Deposita                                                                                                                           0                      0

Forudbetalte omkostninger                                                                                    0                      0

Andre tilgodehavender                                                                                             0                      0

Tilgodehavender i alt                                                                                      681                      0

 

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Bank                                                                                                                    46.375             12.543

Kasse                                                                                                                         610                   725

Likvide beholdninger i alt                                                                     46.985             13.268

 

Aktiver i alt                                                                                              1.966.440        1.921.712

 

PASSIVER                                                                                                       

 

EGENKAPITAL                                                                                                

Egenkapitalkonto primo                                                                          14.160             14.160

Årets resultat                                                                                              178.375             79.309

Overført fra tidligere år                                                                                        0                         0

Mellemregning                                                                                                        0                          0

Egenkapital i alt                                                                                    192.536             93.469

 

LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)                                                                 

Banklån                                                                                                      1.702.404        1.755.432

Indskudsbeviser                                                                                            71.500             71.500

Langfristet gæld (over 1 år) i alt                                                  1.773.904        1.826.932

 

KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)                                                               

SKYLDIGE OMKOSTNINGER                                                                          

Modtagne forudbetalinger fra kunder                                                              0                      0

Modtagne forudbetalinger fra kunder                                                              0                      0

 

Kreditorer, ubetalte regninger                                                                           0               1.310

Kreditor efterpostering                                                                                         0                       0

KORTFRISTET GÆLD (under 1 år) i alt                                                      0               1.310

 

Passiver i alt                                                                                         1.966.440        1.921.712

 

Revisorpåtegning:

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har gennemgået og revideret
nærværende regnskab for Lejbølle Hjortebane 2011.
Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilag.
Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger og godkendes hermed.

 

Rudkøbing den

 

Revisor                                                                                                                   Revisor

Jan Kirdorf                                                                                                              Bent Strandmark

Note 1 – Salg af tom emballage                                                    

Posteringen under salg af tom emballage i 2011 er 0,00 kr
skyldes to ting. Først vedtog bestyrelsen, at vi ikke konterer
hver enkelt bon fra leverandøren, men kun det beløb, der
trækkes via betalingsservice, og at vi så kontrollerer betalings-
serviceafregningerne med de boner vi har.
Dette sammenholdt med at leverandøren kun fremsender
opkrævninger til betalingsservice, når vores konto er i debet, gør,
at vi ikke bruger kontoen til salg af tom emballage mere.
Værdien af tom emballage bliver således indregnet i
vareforbrug catering.

 

Note 2 – Kassedifferencer.                                                          

Posteringen under kassedifferencer i 2011 er steget
væsentligt i forhold til 2010. Dette skyldes, at der i
starten af året opstår differencer, når der indbetales i
banken. Dette er der taget hånd om ved at vi har
ændret det afregningsbilag, som bruges, samt at det er
indskærpet, at der skal være focus på, at kassen
stemmer før og efter en indbetaling i banken.

 

Note 3 – Anlægsaktiver.                                                                

Fastsættelse af værdien for anlægsaktiver tager udgangs-
punkt i etableringssummen som er opgjort til 2.237.168,-
og at vi gennem de første driftår har afskrevet værdien
ned til et niveau på 1.872.312,- som er det beløb der er
konteret i regnskabet. Det vurderet at med det nuværende
vedligeholdelsesniveau kan den nuværende værdi-
ansættelse bibeholdes og der er derfor ikke afskrevet yderligt.

Rudkøbing den

Revisor                                                                                                                   Revisor

Jan Kirdorf                                                                                                              Bent Strandmark