Generalforsamling 2014

Generalforsamling 22/2 2014

Til stede            :     Bestyrelsen + suppl., 1 Midtl.Jf, 1 Magleby Jf,  2 Tranekær/Tullebølle Jf, 3 Sydfyns Jf, 2 Tåsinge Jf, 1 Thurø Jf, 3 Gudbjerg Jf  + lidt ekstra folk , Jan Kirdorf, Eigil Rasmussen, Marianne Andersen (lok.red. JÆGER).

Pkt. 1                  :    Eigil Rasmussen valgt til dirigent. Indkaldelse accepteret som lovlig trods 1 dags forsinkelse. Protest mod antal delegerede førte efter oplæsning af brev fra juridisk konsulent fra DJ til at sagen udsattes til et senere punkt.

Pkt. 2                  :    Kim Wilsdahl valgt til referent.

Pkt. 3                  :    Formandens beretning aflagt. Efter større diskussion  vedr. selvejende institution, formandens demokratiske sindelag mv. blev beretning enstemmigt vedtaget. Se denne.

Pkt. 4                  :    Kaj gennemgik regnskab som viste en omsætningsfremgang, dog medvirker indkalkulering af indskudsbeviser hertil. Omkostningssiden viste også en øgning ved udgifter til vedligehold, advokat og patroner. Alt i alt dog en rigtig god sæson. Regnskab enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5                  :    Kontingent bevares på 1 kr. pr. medlem.

Pkt. 6                  :    Gudbjerg&Omegns JF og Tranekær-Tullebølle JF havde begge forslag til ændringer i  vedtægter. Efter anmodet summepause og megen diskussion trak Gudbjerg deres forslag og T.-Tul.JF  stillede deres forslag vedr. antal stemmeberettigede (bestyrelse+ 1pr.50pr.forening) til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.                                                           Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt  vedtaget hvad angår § 2,4 og 8 og fik 2/3-dels flertal hvad angår § 7 og 9. Det betyder at sidstnævnte skal vedtages på næstfølgende generalforsamling med 2/3-dels flertal for at blive endeligt vedtaget. Se nedenfor.

Pkt. 7                  :    a.  Jørn, Ove, Leif genvalgt –  Poul Mortensen nyvalgt til bestyrelsen. Kim fratrådt.

b.  Eigil genvalgt og Bent Hansen nyvalgt til suppleanter.

c.  Kim Wilsdahl valgt til revisor.

 

Kim Wilsdahl, referent.

 

Formandens beretning.

Den lange vinter vi havde sidste år, gav mange problemer med at få kunderne herud på grund af sne, heldigvis har vi en god aftale med en gårdejer som kan rydde vejen herud, men det skulle han også flere gange. Det kostede 1.500 kr.

Inden vi gik i gang med foråret indskydninger, undersøgte jeg om vi skal se jagttegn og riffeltilladelse, og så spurgte jeg Vingsted Skyttecenter om, hvad de gjorde, når de lejede deres baner ud til jægerne – og det er til både flugtskydning og riffelskydning.

Ingenting, svarede de, for det er skytten selv, der er ansvarlig.

Vi kan så gøre det, at vi kan minde skytterne om, at de har et problem, hvis de bliver stoppet af politiet til eller fra skydebanen.

Vi har også fået lavet nye foldere, som lægges ud til jagtforretningerne.

Vi har fra 1. marts i år valgt at sætte timeprisen op fra 450 kr. til 500 kr., og det er der ikke nogen der har brokket sig over, og hvis man ønsker at få bukkeskiverne med,  er prisen 700 kr.

Det er dog sådan, at er der kun nogle få, der vil skyde på buk, må de selv betale, det er jo ikke rimeligt, at de andre, som ikke vil skyde buk, skal være med til at betale.

Vi har fået byggetilladelse til en garage til traktoren.

Der er søgt andre pengeinstitutter om overtagelse af vores lån, men det kan vi godt opgive.

 

Jeg ved ikke om det er af ond vilje det der foregår, men for mig er der ikke tvivl om, at Jer der er imod omlægningen vil tryne mig. Jeg har tit hørt, at så længe jeg er formand, så skal det nok gå, men så forstår jeg heller ikke de samme personer, som mener dette, at de er imod en omlæggelse.

Den 26. november kommer der så dette brev fra Tranekær/Tullebølle Jagtforening som betød jeg måtte aflyse den ekstraordinære generalforsamling.

Oplæs brevet

Indflydelse, skriver de, med hvilken ret påberåber I medlemsforeninger Jer indflydelse. I har hverken deltaget som forening i bygningen af banen eller har sat penge i den, og hvis jeg ikke havde inviteret til stiftende generalforsamling den 27. november 2002 på Hotel Ærø i Svendborg, havde I slet ikke siddet her i dag. Det var udelukkende for at have en medlemsskare, for at få medlemmer til en bestyrelse.

Nu har der i de 9 år banen har bestået, ikke været den store interesse for banens ve og vel til generalforsamlingerne fra medlemsforeningerne. Den krone, I betaler i kontingent pr. medlem I har i Jeres forening, kan ikke engang dække udgifterne til generalforsamlingen. Så vi skal måske overveje, om I skal betale en kuvertpris fra næste år, det må jeg tale med bestyrelsen om,  eller måske sætte kontingentet op.

Til Gudbjerg Jagtforening og deres formand.

Da vi igennem de sidste 3 uger i november 2013 i foreningen Lejbølle Hjortebane er blevet chikaneret med diverse injurier og ikke mindst kontakt til de andre medlemsforeninger for at påvirke dem til jeres/dine holdninger og desuden har taget kontakt til vores erhvervsdirektør i Nordea Bank, vil jeg her i dag på vores generalforsamling tage til genmæle.

Nordea Bank har skriftligt meddelt mig, at banken ikke har noget imod en omlæggelse.

Oplæs brev

Nu forsøger I/du at undergrave projektet, om at omdanne foreningen Lejbølle Hjortebane til en selvejende institution, fordi vi vil fremtidssikre en sikker drift, en professionel og beslutningsdygtig bestyrelse.

Der opstod nogle grimme rygter som gjorde, at jeg bad vores webmaster om at skrive et dementi på vores hjemmeside.

Oplæs

Jeg fik en opringning fra formanden for Nordlangelands Jagtforening Knud Holm, som fra en bekendt på Djursland blev gjort opmærksom på rygterne. Jeg kontaktede Marianne Andersen som skrev en artikel i februarnummeret Jæger, for når de rygter kunne nå helt op til Djursland, måtte der gøres noget.. og tak for det Marianne.

 

Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen og også til de gode hjælpere som vi har. I er alle meget kompetente og dygtige til at passe banen og til stor tilfredshed for vores tilrejsende skytter.

Når det er sagt, kan jeg oplyse om, at vi har mange der kommer gang på gang fra alle egne af Østdanmark, det kan ses af regnskabet, hvor omsætningen er stedet med 100.000 kr.

 

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter.

Forslag 1. § 2: Foreningens formål er at drive skydebaner og klubhus, til brug for skydetræning, konkurrencer m.v.

Forslag 2. § 4: Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og kan ske med 1 måneds varsel. Ved en medlemsforenings udmeldelse har denne ikke krav på andel i foreningens formue.

Forslag 3. § 7: Afsnit 2: De i bestyrelsen siddende medlemmer er dog altid stemmeberettigede og indgår derfor i de enkelte medlemsforeningers mulighed for stemmeret

Forslag 4. § 8: Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer – og generalforsamlingen fastsætter inden hvert valg til bestyrelsen, hvor stor bestyrelsen den kommende periode skal være.

Forslag 5. § 9: Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan vælge at udnævne en kasserer/bogholder i den siddende bestyrelse eller vælge, at udpege en ekstern.

 

Regnskab kan rekvireres hos formand.