Generalforsamling 2015

Lejbølle 21. februar 2015

Generalforsamling i Lejbølle hjortebane

Der er 17 fremmødte. Fra bestyrelsen: Jørn, Leif, Kaj, Alex, Ove, Poul. Supleanter Bent og Eigil.

De resterende repræsenterede: Midtlangelands, Maglebys, Nordlangelands, Tranekær/Tullebølle og Gudbjerg og Omegns jagtforeninger.

1   Valg af dirigent:  forslag Eigil Rasmussen.   Eigil Rasmussen er valgt

Eigil takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt lovligt.

2   Valg af referent : Poul Mortensen

3   Bestyrelsens beretning: Jørn beretter om året. Beretning vedlagt

Beretningen er enstemmigt godkendt

4   Forelæggelse af regnskab: Kaj Pedersen fremlægger regnskab

Der er et pænt overskud og der er afdraget på gælden til banken

Spørgsmål til regnskab: Differencen på udgift til revisor, Kaj forklarer at det skyldes, sidste års større udgift til revisor var pga. oplæg til ændring af banens status ( overgang til selvejende instutition). Denne udgift findes  ikke i år, derfor denne difference.

Regnskab er enstemmigt godkendt

5   Fastsættelse af kontingent: kontingent uændret.

6   Indkomne foreslag: der er ingen forslag.

7   Valg af bestyrelse:  på valg er Alex Nielsen , John Larsen og Kaj Pedersen. John Larsen og  Kaj Pedersen ønsker  ikke   genvalg.

Alex er genvalgt.

Jesper Bønneløkke er foreslået og valgt for John Larsen.

Jean Hansen er foreslået og valgt for Kaj Pedersen

Valg af supleanter: på valg er Bent Hansen og Eigil Phil Christainsen, begge er genvalgt.

Valg til revisor: på valg er Kim Wilsdal og Jan Kirdorf. Jan Kirdorf ønsker ikke genvalg og Kim Wilsdahl genvalgt.

Eigil Rasmussen er foreslået og valgt for Jan Kirdorf

8  Eventuelt. Der er ikke noget til eventuelt

Dirigenten takker for god ro og orden.                                                                                                                                                                                                                                                                Referent  Poul Mortensen

 

                                             Formandens beretning.

Først på året havde vi ekstraordinær generalforsamling med ændringer af vedtægterne som eneste punkt på dagsorden, og de blev også vedtaget.

Vi er nu oppe på 21 foreninger, konsortier og firmaer som for at have den samme dag hvert år inden bukkejagten, der kan blive nogle ændringer af dagene når der er helligdage, men det plejer vi at kan tale os til rette med.

Hjortebanen har fået en ny hjemmeside og den bliver løbende tilrettet af vores webmaster Kim Wilsdahl, den har også en ny kalender som viser helligdagene.

Økonomien er tilfredsstillende og det vil den fortsat være, der er efterhånden flere og flere som vil på jagt i Tyskland og det kræves de fleste steder, at man skal aflægge en skydeprøve og det forventer jeg vil give en ødet indtægt.

Skydeprøven består af 5 skud til løbende gris og 5 skud til buk eller hjort.

Et andet krav de gode tyskere har indført, er blyfri ammunition og det afprøver vi nu for at finde noget der kan bruges og når jeg siger bruges så mener jeg, om skuddene sidder samlet på indskydningsskiven.

Vi er nok der hvor vi var, da vi skulle til at skyde med stålhagl, det var noget være bras vi kunne købe i flere år, så jeg håber ikke det skal gentage sig med riffelammunitionen.

Selv om vi ikke har megen erfaring i brug af blyfri ammunition, må vi efter bedste evne hjælpe. Med hjælp fra Alex har jeg fået et projektil som jeg har afprøvet med et godt resultat.

Dem der har prøvet den blyfri ammunition, fortæller gerne om deres erfaring med skud til vildt, hvordan dyret tegner og nedlægges.

I september måned markerede vi hjortebanens 10 års fødselsdag hvor bøssemager Arne Holgersen fremviste lyddæmpere som også kunne afprøves.

Der var ikke mødt så mange som håbet, men dem der kom, fik nok lidt ud af det, om ikke andet så lidt til ganen og halsen.

Vi fik ikke penge til garagen som ansøgt, men vi har prøvet igen med en ny ansøgning, som der kommer svar på sidst i februar.

Jeg vil slutte min beretning med en tak til bestyrelsen og ikke mindst vores medhjælpere som viser stor interesse for banens pasning.

Formand Jørn Langelund