Generalforsamling 2011

Generalforsamling i Lejbølle Hjortebane lørdag den 26. februar 2011.

 

Til stede               :    Repræsentanter for Magleby-, Nordlangeland-, Midtlangeland-, Gudbjerg-, Sydfyn-, Thurø- og Tranekær-Tullebølle jagtforeninger samt bestyrelsen. Ialt 27 mand.

Pkt. 1                  :    Eigil Rasmussen valgt til dirigent. Konstaterede lovlig indkaldt generalforsamling.

Pkt. 2                  :    Kim Wilsdahl valgt til referent.

Pkt. 3                  :    Formandens beretning aflagt af Jørn Langelund. Enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4                  :    Kaj Holm Pedersen aflagde årets regnskab med positivt resultat på kr. 79.300. Tilbagebetaling af indskudsbeviser blev drøftet med det resultat at bestyrelsen skulle kikke på det. (Hvor mange vil eftergive indskud, skal vi konsolideres yderligere mv.). Ikke yderligere kommentarer. Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 5                  :    Jørn foreslår at kontingent kører videre som hidtil med 1 kr. pr. medlem. Derved blev det.

Pkt. 6                  :    Der var et indkommende forslag vedr. vedtægtsændring omhandlende ændring af kommunenavn til Langelands Kommune, af skydebanens navn til Lejbølle Hjortebane og af at antallet af foreningsmedlemmer, der udløser ret til at deltage i gen.forsamling, hæves fra 25 til 50. Vedtægtsændringer godkendt ved at alle var enige. Nye vedtægter sendes til medlemsforeninger snarest.

Pkt. 7                   :     a)   Kaj Holm Pedersen, Alex Nielsen, Jesper Foged genvalgt til
bestyrelsen.

b)   Poul Mortensen, Finn Elian genvalgt som suppleanter.

c)   Jan Kirdorf genvalgt som revisor.

Pkt. 8                  :    Diskussion vedr. oplæg fra Jørn, der tilsigter at bevare mødets afholdelse på skydebanens adresse. Konklusion at bestyrelsen gennemdrøfter problemstillingerne vedr. bordopstilling, bestyrelsesmedlemmer tælles med ved foreninger, ingen demokratisk begrænsninger mv.

Vindmølle nr. 4 søges opstillet. Dette drøftedes.

Dirigenten lukker generalforsamling med trefoldigt leve for banen.