Vedtægter

Vedtægter for foreningen Lejbølle Hjortebane

-oo0oo-

§  1.

Foreningens navn er Lejbølle Hjortebane. Dens hjemsted er Langeland Kommune.

§   2.

Foreningens formål er at drive skydebaner og klubhus, til brug for skydetræning, konkurrencer m.v.

§  3.

Som medlemmer af foreningen optages jagtforeninger, samt kompetente personer godkendt af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Disse personer behøver ikke at være medlem af Danmarks Jægerforbund.

§   4.

Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og kan ske med 30 dages varsel. Ved en medlemsforenings udmeldelse har denne ikke krav på andel i foreningens formue.

§   5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i februar, marts eller april måned efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel pr. e-mail til hver enkelt medlemsforening og enkelt medlem.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemsforeningerne skriftlig kræver det. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse finder sted på samme måde som til ordinær generalforsamling.

Alle generalforsamlinger afholdes i Langeland Kommune.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§   6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer: bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer efter indstilling af bestyrelsen.
  2. Bestyrelsessuppleanter: suppleanter til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer efter indstilling af bestyrelsen.
  3. Revisorer.
 1. Eventuelt

Forslag fra foreningsmedlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til formanden senest den 31. januar forud for generalforsamlingen.

§   7.

Hver af medlemsforeningerne har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et antal medlemmer, svarende til 1 for hver påbegyndt 50 medlemmer i medlemsforeningen i året før generalforsamlingen. Herudover har alle individuelle medlemmer godkendt af generalforsamlingen 1 stemme og samme rettigheder som medlemsforeningerne.

De i bestyrelsen siddende medlemmer er dog altid stemmeberettigede og indgår derfor i de enkelte medlemsforeningers mulighed for stemmeret.

Alene forannævnte repræsentanter fra medlemsforeningerne samt individuelle medlemmer godkendt af generalforsamlingen har adgangs- og stemmeret på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer af de tilsluttede medlemsforeninger samt individuelle medlemmer godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere gæster, som har taleret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Hvis mindst 1/5 af de fremmødte forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om vedtægtsændringer, enten enighed på generalforsamlingen, eller 2/3-flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. For vedtagelse af opløsning af foreningen, kræves 2/3-flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

I forbindelse med personvalg har hver repræsentant fra medlemsforeningerne 1 stemme. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§   8.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Valg til bestyrelsen gælder som udgangspunkt for 2 år, dog skal det sikres, at lige over halvdelen af  bestyrelsen  afgår i lige årstal, mens lige under halvdelen afgår i ulige år. Ved første valg til bestyrelsen, vælges dem der får flest stemmer for 2 år.

Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.

§   9.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen kan vælge at udnævne en kasserer/bogholder i den siddende bestyrelse eller vælge, at udpege en ekstern.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden med mindst 1 uges varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres af bestyrelsen en protokol over bestyrelsesmødernes beslutninger. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§   10.

Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

§   11.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue fordeles mellem de jagtforeninger, som er, eller har været medlemmer af foreningen, efter nærmere bestemmelse på foreningens sidste generalforsamling.

—oo0oo—

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2018

Med ændring i § 3 – § 4 og § 7

 

Dirigent : ______________________                             Formand : _____________________

Poul Arne Madsen                                                                    Jørn Langelund