Generalforsamling 2016

                                        Generalforsamling i

                                   Lejbølle Hjortebane 27/2 2016.

Tilstede             :     17 mand incl. revisor Karina Lægsgård, hvoraf de 13 er stemmeberettigede deltagere fra Nordlangelands-, Midtlangelands-, Tranekær-Tullebølle-, Magleby- og Thurø Jagtforening.

Pkt. 1                  :     Eigil Rasmussen valgt som dirigent. Konstaterer lovlig varslet generalforsamling.

Pkt. 2                  :     Kim Wilsdahl valgt til referent.

Pkt. 3                  :     Beretning vedlægges. Se nedenfor. Interesse for om Rødskebølle Jagtforenings skydninger havde påvirket vore. Men det mente man ikke. Beretning blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4                  :     Karina fremlagde regnskab med positivt resultat på kr. 75.616. Altså lille fremgang fra sidste år. Til næste år minimeres udgifter til alarm/it væsentligt. Regnskab enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5                  :     Vedtaget medlemskontingent fortsat 1 kr. pr. medlem.

Pkt. 6                  :     Der er indkomne forslag til ændring af vedtægter. Eigil pointerer at §7 stk. 5 tilsiger enstemmig vedtagelse for at vedtægtsændringsforslag kan vedtages. Ellers skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes. I øvrigt vil det til næste gang være fint hvis ændringsforslag fremsendes med indkaldelsen til mødet.

Ændringsforslag  vedlagt som bilag til dagsorden blev drøftet og korrigeret af forsamlingen inden afstemning. Der blev således stemt om:

  • 3: Som medlemmer af foreningen optages jagtforeninger, samt kompetente personer godkendt af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Disse personer skal som minimum være medlem af Danmarks Jægerforbund.                                                                                                                       (12 stemte for, 1blank)                                
  • 4: Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og skal godkendes  af generalforsamlingen.                   (12 stemte for, 1blank)
  • 5: Ændringsforslag bortfaldet efter mindre diskussion.          ( enstemmigt vedtaget)
  • 6 a og b: Bestyrelsesmedlemmer (samme for suppleanter)  vælges af generalforsamling blandt foreningens medlemmer efter indstilling af bestyrelsen.                                                                                                                                 (enstemmigt vedtaget)
  • 7: Ændringsforslag til afsnit 1 og 3 blev sløjfet og ønsket ændret, så de tydeliggør at generalforsamlingen er godkendende myndighed.                     (enstemmigt vedtaget)
  • 8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer                                              (enstemmigt vedtaget)

Da afstemningen ikke kan mønstre enstemmig vedtagelse af alle punkter skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor regler tilsiger 2/3 flertal for godkendelse af ændringer. Jørn sørger for at indkalde snarest.

Pkt. 7                  :       Bestyrelsesmedlemmer:  Jørn Langelund, Ove Nielsen og Bendt Hansen genvalgt. Poul Mortensen genopstillede ikke og Leif Jensen er udtrådt.

Suppleanter: Eigil Pihl Christiansen genvalgt og Kim Wilsdahl nyvalgt.

Revisorer: Eigil Rasmussen og Kim Wilsdahl genvalgt. Sidstnævnte med forbehold for inhabilitet.

Pkt.8                   :        Ingen punkter.

Eigil Rasmussen afsluttede generalforsamling med 3-foldigt leve for banen og med tak for god ro og orden.

 

Beretning 2016 af Jørn Langelund, formand.

Sidste år vedtog vi på generalforsamlingen, at var det ikke muligt, at der var en i bestyrelsen som kunne varetage opgaven som bogholder, kunne vi finde en ekstern.

Det blev så Karina Lægsgaard som påtog sig opgaven og resultatet kan I se af det regnskab som ligger på bordet.

Jeg nævnte på den sidste generalforsamling, at der var søgt om midler til en garage til vores traktor, de blev kort efter bevilliget, så da jorden blev tør nok til at bære maskinerne, kunne byggeriet gennemføres.

Nu skal der bare føres elkabler frem, så vi kan få lys og stikkontakter op og et arbejdsbord kan der også blive plads til.

Som I ved skal skydebanen synes af politiet og det fik vi den. 6. juli og det syn gælder til 2017, det var en fra politiet i Odense som afløser Svendborg politi.

Efterfølgende har vi fået kørt grus på forvoldene, fordi de havde fået en forkert vinkel, jeg tror nok han så det, men sagde ikke noget.

Jeg havde nu også længe tænkt på, at der skulle mere grus på, så nu skulle det være inden det blev et påbud. Hvis forvolden har en forkert vinkel kan det medføre at kuglen ricochere.

Det næste var taget på indskydningsbanen, Ove og jeg blev enige om det nok var et spørgsmål om tid inden der kunne flyve en kugle ud i vandet, der lå flere oppe på taget.

Vi har stadigvæk problemer med vand og det er bukkeskiverne der udsat, heldigvis har der ikke været strøm på markeringsanlægget, men lydstavene skal afmonteres og tørres, det er nu sket 3 gange.

Til sommer skal der lægges nye rør ned, dem der er, er så gennemgnavet af mosegrise at vandet bliver presset ovenud, fordi det ikke kan komme væk.

Jeg havde håbet på så meget frostvejr, at vi kunne få en maskine ned på indskydningsbanen, men det må så vente til sommer.

Der er blevet ændret på alarmsystemet til trådløst GSM modul og det betyder vi sparer mange penge, fordi TDC ikke længere skal levere linier såsom alarmlinie samt alle de services som vi ikke bruger og som koster mange penge.

Telefonlinien bliver også nedlagt, alt i alt tror jeg på en besparelse på ca. 8 til 10 tusind kroner.

Det eneste vi fortsat skal have, er internetforbindelsen til dankort terminalen og den koster 420 kroner i kvartalet og så er der alarmlinien som koster ca. 2500 kroner mod tidligere 1900 kroner og det er til firmaet Dan Group Alarm i Næstved.

Jeg have håbet på, at få vejen repareret i efteråret, men så må det altså ske her i foråret.

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder i det forgangne år.

Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen og ligeledes dem der gerne kommer og hjælper med pasning og vedligeholdelse af banen.

Når vi har så stor succes som tilfældet er, skal der blive meget pasning.