Generalforsamling 2010

Generalforsamling i Lejbølle Hjortebane 27/2 2010

Til stede             :    Nuværende bestyrelse + Claus P., Jan Kirdorf, Eigil Rasmussen, Kaj Holm Pedersen, Finn Elian. Fra jagtforeninger:  3 Nordl., 1 Sydfyn, 2 Magleby, 1 Midtl., 2 Tåsinge, 3 Tr.tul. og 2 Gudbjerg – 25 mand i alt.

Pkt 1                   :    Eigil Rasmussen valgt som ordstyrer og konst. lovlig indkaldt gen.forsamling.

Pkt 2                   :    Kim Wilsdahl valgt som referent.

Pkt 3                   :    Jørn aflagde beretning.  Vi har i år haft store udgifter til afvandingsproblemer på buk, fugtproblemer på gris, styringsproblemer på hjort  samt problemer med markering. Det skulle der være styr på ved bl.a. hjælp af tekniker Anders Jacobsen, Grenå  samt andre. Trods alt dette tegner fremtiden lys. Forholdet  til Fionia (nuværende Nordea) er ved flere møder blevet stadfæstet og nye bedre rente samt  højere afdrag blevet aftalt. Udlejningen er god og stabil.

Beretning enstemmig godkendt. Selve beretning kan ses ved Jørn.

Pkt 4                   :    Claus aflagde regnskab: 20.000 kr mindre i indtægt og 40.000 kr. mere i udgift har sænket årets overskud til lidt over 20.000 kr.

Regnskabet blev enstemmig godkendt. Claus takkede af som kasserer pga. sit arbejde.

Pkt 5                   :   Kontingent fortsat fastsat til 1 kr. pr. medlem pr. forening .

Pkt 6                   :    Ingen forslag.

Pkt 7                   :    a:   Jørn Langelund, Kim Wilsdahl, Ove Nielsen og Leif Jensen genvalgt.

b:   Som erstatning for Claus Lauritsen valgtes Kaj Holm Pedersen, Nyborg

c:   Claus P. og Tonni Hansen trak sig. Poul Mortensen og Finn Elian blev
valgt i stedet .

d:   Bent Larsen blev genvalgt.

Pkt 8                   :    Ingen bemærkninger.

 

Gen.forsamling afsluttet med trefoldigt leve                                                 Kim Wilsdahl, referent